Medezeggenschapsraad (M.R.)

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.   

Leden

De MR van de Caleidoscoop bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden. 

Rechten

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden of te wel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. 

Notulen vergaderingen

De notulen van de vergaderingen kunt u vinden de de Social Schools app. 
Heeft u vragen over de inhoud van de taken van de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de MR leden of stuur een mail mrc@kccaleidoscoop.nl.